Privacy Policy

Privacyreglement MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestandje dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Toelichting op het Reglement
MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten de plicht om haar klanten:

-op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten worden verwerkt;
-te melden wie de gegevens kunnen inzien;
-voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten expliciet om uw toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten gebruikt en het doel van het gebruik
MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten, de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten of via het contactformulier contact met ons opneemt. MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten verzamelt uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

-de overeenkomst die klanten met MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
-onze dienstverlening te kunnen leveren;
-klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
-om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
-u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies
MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten houdt (geanonimiseerde) IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

-te registreren welke internetsite/internetpagina’s worden bezocht;
-de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
-bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
-ervoor te zorgen dat men niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
-het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als onze website wordt bezocht worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van het IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak onze website wordt bezocht en voor welke onderwerpen bezoekers zich interesseren. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten-organisatie, tenzij:

-dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
-dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten met u heeft gesloten;
-u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
-MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
-uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
-uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
-de medewerkers van MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten verstrekte persoonsgegevens;
-MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
-uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten hanteert een termijn van twee jaar en twee maanden na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Uw rechten als betrokkene
-recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
-inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
-het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
-het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
-het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
-het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@MarketingDojo.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten opnemen en probeert MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten.

Privacyreglement MarketingDojo.nl/ODK Webdiensten versie augustus 2023

Marketingdojo.nl is het één-mans marketingbureau met focus op Zoekmachine adverteren, Websitebouw en Data Analyse en is geregistreerd Cookiebot Agency partner. Ik werk vanuit Roermond en help klanten in de hele Limburgse regio.

Diensten

Zoekmachine Adverteren

Websites

Consent mode v2

Google Analytics 4

Google tag manager

KPI Dashboards

Bedrijfsgegevens

MarketingDojo.nl

Postbus 1180

6040 KD Roermond

KvK 65568990

BTW NL001831095B33